ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia didactică Specialitatea Statut Grad didactic
1. Pechianu Florin-Gigi profesor Istorie-filosofie titular

I

2. Rusu Mihaela profesor Lb.română-lb.engleză titular definitivat
3. AntonValentina profesor Matematică titular definitivat
4. Paraschiv Tania profesor Lb.Engleză-lb. franceză titular

II

5. Serafinceanu Remus profesor Ed.fizică titular definitivat
6. Gagea Violeta profesor Fizică-chimie suplinitor

I

7. Chirilă Nicu profesor Biologie suplinitor

I

8. Moraru Dumitrel profesor Religie suplinitor debutant
9. Velev Elena profesor Ed.tehnologică suplinitor

II

10 Vasile Andreea-Cătălina profesor Lb.română-lb.franceză titular definitivat
11. Onea Florentina profesor pentru învăţământul primar Învățător-educatoare titular-detașat definitivat
12. Iancu Ecaterina profesor pentru învăţământul primar Învățător titular

I

13. Ioniţă Titiana-Carmen profesor pentru învăţământul primar Învățător titular

I

14. RăsmeriţăNicoleta învățător Învățător-educatoare titular

I

15. Suruianu Carmen profesor pentru învăţământul primar Învăţător-educatoare suplinitor definitivat
16. Şerban Tincuţa educatoare Învățător-educatoare titular

II

17. Aurică Ionica educatoare Învățător-educatoare titular

I

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

 

Nr.crt.                                      Tema propusă Responsabil Termen
1. -Validarea fişelor de autoevaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar;-Validarea situaţiei şcolare după încheierea sesiunii de corigenţe;

-Avizarea orarului şi a schemei orare pentru anul şcolar 2015-2016;

-Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului Profesoral;

-Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului de Administraţie;

-Repartizarea diriginţilor, învăţătorilor şi educatoarelor;

-Avizarea Planului de încadrare a cadrelor didactice pe anul şcolar 2015-2016;

-Avizarea încadrării personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul şcolar 2015-2016;

-Numirea secretarului CP şi CA, consilierului educativ, consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, liderului de sindicat, responsabilului cu imaginea şcolii, şefii comisiilor metodice, responsabilului SIIR, responsabilului cu arhiva şcolii, responsabilului cu sigiliul unităţii şcolare, coordonatorului de transport cu microbuzul şcolar, responsabilului REVISAL, responsabilului EDUSAL;

-Alegerea membrilor în CA, reactualizarea şi validarea lui;

-Discutarea şi aprobarea cererilor de înscriere ale cadrelor didactice la examenele de obţinere a definitivatului în învăţământ şi a gradelor didactice;

-Validarea CDŞ pentru anul şcolar 2015-2016;

-Aprobarea componenţei nominale a comisiilor metodice şi de lucru pentru anul şcolar 2015-2016;

DirectorConsilierul educativ

Şefii comisiilor metodice

Responsabilii comisiilor de lucru

Septembrie2015
2. -Alegerea reprezentanţilor în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;-Alegerea reprezentanţilor în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

-Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice, comisiei de consiliere şi orientare şi comisiilor de lucru pe anul şcolar 2014-2015;

-Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii şi comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

-Prezentarea şi dezbaterea raportului de autoevaluare internă privind calitatea educaţiei (RAEI) pe anul 2014-2015;

-Dezbaterea şi aprobarea raportului privind starea învăţământului la nivelul şcolii în anul şcolar 2014-2015;

-Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională, sesiunea iunie 2015;

-Discutarea şi aprobarea planului de îmbunătăţire a rezultatelor de la Evaluarea Naţională;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru pe anul şcolar 2015-2016;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale (anual, operaţional) ale comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii şi comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar pe anul şcolar 2015-2016;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale ale directorului (anual, operaţional) pe anul şcolar 2015-2016;

-Dezbaterea şi aprobarea programelor de activitate ale comisiilor metodice

-Dezbaterea şi aprobarea proiectului activităţilor educative şi extracurriculare;

-Reactualizarea PDI (2014-2019);

-Aprobarea organigramei unităţii şcolare;

-Dezbaterea şi avizarea Regulamentului intern al şcolii;

-Dezbaterea codului de etică profesională al personalului din unitate;

DirectorResponsabilii comisiilor metodice şi de lucru Octombrie2015
3. -Monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei;-Prezentarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a;

-Analiza rezultatelor testelor iniţiale şi stabilirea planului de acţiune care conduce la ameliorarea rezultatelor şcolare;

DirectorDiriginte clasa a VIII-a

Serafinceanu Remus

Responsabilii comisiilor metodice

Noiembrie2015
4. -Parteneriatul educativ școală-familie si rolul comisiei dirigintilor în buna desfășurare a acestuia– dezbatere referat;-Validarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017; DirectorParaschiv Tania Decembrie2015
5. -Aprobarea programului de pregătire a Evaluării Naţionale-clasa a VIII-a -Prezentarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2014-2015; DirectorDiriginte clasa a VIII-a

Învăţătorii şi diriginţii

Ianuarie2016
6. -Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV; Validarea raportului privind situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I prezentată de fiecare învăţător/diriginte;

Prezentarea şi validarea raportului de activitate a fiecărui cadru didactic pe semestrul I;

-Avizarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2016-2017;

-Dezbaterea şi aprobarea programului de activităţi extracurriculare şi extraşcolare ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;

-Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice, comisiei de consiliere şi orientare şi comisiilor de lucru pe semestrul I;

-Dezbaterea şi aprobarea raportului CEAC;

-Dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

-Dezbaterea raportului privind starea învăţământului la nivelul şcolii pe semestrul I, anul şcolar 2015-2016 şi stabilirea unor măsuri ameliorative;

-Dezbaterea şi aprobarea planului managerial al directorului pe semestrul al II-lea;

-Dezbaterea şi aprobarea proiectului activităţilor educative şi extracurriculare pe semestrul al II-lea;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor metodice şi de lucru pe semestrul al II-lea;

-Dezbaterea metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar

-Propunerea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017;

-Prezentarea metodologiei şi a calendarului privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de simulare pentru Evaluarea Naţională;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de înscriere la clasa pregătitoare;

DirectorDiriginţii şi învăţătorii

Consilierul educativ

Şefii comisiilor metodice

Responsabilii comisiilor de lucru

Februarie2016
7. -Analiza ritmicităţii notării, a asistenţelor la ore, comportamentul elevilor în şcoală şi frecvenţa la ore;-Orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor clasei a VIII-a- dezbatere-informare;

-Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naţionale;

DirectorConsilierul educativ

Diriginte clasa a VIII-a

Martie2016
8. Strategii de implementare în școală a unor proiecte europene -prezentare power-point;-Propuneri pentru constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a examenului  Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a; DirectorIoniţă Titiana

Diriginte clasa a VIII-a

Aprilie2016
9. -Analiza ritmicităţii notării;-Analiza activităţii comisiilor metodice;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale-clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de admitere în învăţământul liceal

-Dezbaterea raportului Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe să fii mai bun!”;

DirectorŞefii comisiilor metodice

Consilierul educativ

Mai2016
10. Validarea raportului privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare învătător/diriginte; Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;

-Validarea rapoartelor personalului didactic şi didactic auxiliar asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2015-2016.

 

DirectorDiriginţii şi învăţătorii

Cadrele didactice

Iunie2016

 

DIRECTOR,

PROF. PECHIANU FLORIN