ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Nr.

crt.

Numele şi prenumele Funcţia didactică Specialitatea Statut Grad didactic
1. Pechianu Florin-Gigi profesor Istorie-filosofie titular I
2. Rusu Mihaela profesor Lb.română-lb.engleză titular definitivat
3. Anton Valentina profesor Matematică-fizică titular definitivat
4. Paraschiv Tania profesor Lb.Engleză-lb. franceză titular II
5. Serafinceanu Remus profesor Ed.fizică titular II
6. Gagea Violeta profesor Fizică-chimie suplinitor I
7. Chirilă Nicu profesor Biologie titular I
8. Gurzu Mihaela profesor Religie suplinitor definitivat
9. Velev Elena profesor Ed.tehnologică suplinitor II
10 Marcu Gina profesor Lb.română-lb.franceză suplinitor debutant
11. Constantin Magdalena învățător Învățător pensionar definitivat
12. Iancu Ecaterina profesor pentru învăţământul primar Profesor pentru învățământul primar titular I
13. Ioniţă Titiana-Carmen profesor pentru învăţământul primar Profesor pentru învățământul primar titular I
14. Răsmeriţă

Nicoleta

învățător Învățător-educatoare titular I
15. Curelaru Doina învățător Lb.romană-lb. franceză pensionar definitivat
16. Şerban Tincuţa educatoare Învățător-educatoare titular I
17. Aurică Ionica educatoare Învățător-educatoare titular I

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

1. -Validarea fişelor de autoevaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar;

-Validarea situaţiei şcolare după încheierea sesiunii de corigenţe;

-Avizarea orarului şi a schemei orare pentru anul şcolar 2017-201;

-Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului Profesoral;

-Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului de Administraţie;

-Repartizarea diriginţilor, învăţătorilor şi educatoarelor;

-Avizarea Planului de încadrare a cadrelor didactice pe anul şcolar 2017-2018;

-Avizarea încadrării personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul şcolar 2017-2018;

-Numirea secretarului CP şi CA, consilierului educativ, consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, liderului de sindicat, responsabilului cu imaginea şcolii, şefii comisiilor metodice, responsabilului SIIIR, responsabilului cu arhiva şcolii, responsabilului cu sigiliul unităţii şcolare, coordonatorului de transport cu microbuzul şcolar, responsabilului REVISAL, responsabilului EDUSAL, responsabilului cu formarea continuă, responsabilului cu programe și proiecte europene;

-Alegerea membrilor în CA, reactualizarea şi validarea lui;

-Discutarea şi aprobarea cererilor de înscriere ale cadrelor didactice la examenele de obţinere a definitivatului în învăţământ şi a gradelor didactice;

-Validarea CDŞ pentru anul şcolar 2017-2018;

-Aprobarea componenţei nominale a comisiilor metodice şi de lucru pentru anul şcolar 2017-2018;

-Alegerea reprezentanţilor în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

-Alegerea reprezentanţilor în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

-Reactualizarea PDI (2014-2019);

-Dezbaterea planului operațional al PDI pentru anul școlar 2017-2018;

-Propuneri privind aprobarea perioadei în care se va desfășura programul național ,,Școala altfel”;

-Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională, sesiunea iunie 2017;

-Prezentarea şi dezbaterea raportului de autoevaluare internă privind calitatea educaţiei (RAEI) pe anul 2016-2017;

-Discutarea şi aprobarea planului de îmbunătăţire a rezultatelor de la Evaluarea Naţională.

Director

Consilierul educativ

Şefii comisiilor metodice

Responsabilii comisiilor de lucru

Septembrie

2017

2. -Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice, comisiei de consiliere şi orientare şi comisiilor de lucru pe anul şcolar 2016-2017;

-Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii şi comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

-Dezbaterea şi aprobarea raportului privind starea învăţământului la nivelul şcolii în anul şcolar 2016-2017;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru pe anul şcolar 2017-2018;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale (anual, operaţional) ale comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii şi comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar pe anul şcolar 2017-2018;

-Dezbaterea şi aprobarea planului managerial al directorului pentru anul şcolar 2017-2018;

-Dezbaterea şi aprobarea programelor de activitate ale comisiilor metodice;

-Dezbaterea şi aprobarea proiectului activităţilor educative şi extracurriculare;

-Aprobarea programului de pregătire a Evaluării Naţionale-clasa a VIII-a

-Dezbaterea și avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

-Dezbaterea şi avizarea Regulamentului intern al şcolii.

Director

Responsabilii comisiilor metodice şi de lucru

Octombrie

2017

3. -Monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei;

-Prezentarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a;

-Analiza rezultatelor testelor iniţiale şi stabilirea planului de acţiune care conduce la ameliorarea rezultatelor şcolare;

Director

Diriginte clasa a VIII-a

Responsabilii comisiilor metodice

Noiembrie

2017

4. -ROFUIP– dezbatere;

-Avizarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019;

Director

Rusu Mihaela

Decembrie

2017

5. -Prezentarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2017-2018

-Prezentarea metodologiei şi a calendarului privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Director

Învățătorii și diriginții

Ianuarie

2018

6. -Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;

Validarea raportului privind situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I prezentată de fiecare învăţător/diriginte;

Prezentarea şi validarea raportului de activitate a fiecărui cadru didactic pe semestrul I;

-Avizarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019;

-Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice, comisiei de consiliere şi orientare şi comisiilor de lucru pe semestrul I;

-Dezbaterea şi aprobarea raportului CEAC;

-Dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

-Dezbaterea raportului privind starea învăţământului la nivelul şcolii pe semestrul I, anul şcolar 2017-2018 şi stabilirea unor măsuri ameliorative;

-Dezbaterea şi aprobarea planului managerial al directorului pe semestrul al II-lea;

-Dezbaterea şi aprobarea proiectului activităţilor educative şi extracurriculare pe semestrul al II-lea;

-Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale ale comisiilor metodice şi de lucru pe semestrul al II-lea;

-Propunerea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018-2019;

-Dezbaterea metodologiei și a calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar, anul școlar 2018-2019

-Propuneri pentru constituirea comisiei de simulare pentru Evaluarea Naţională;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de înscriere la clasa pregătitoare;

Director

Diriginţii şi învăţătorii

Consilierul educativ

Şefii comisiilor metodice

Responsabilii comisiilor de lucru

Februarie

2018

7. -Analiza ritmicităţii notării, a asistenţelor la ore, comportamentul elevilor în şcoală şi frecvenţa la ore;

-Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naţionale;

-Avizarea CDȘ.

Director

Consilierul educativ

 

Martie

2018

8. -Propuneri pentru constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a examenului  Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale-clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a;

-Dezbaterea orarului programului național de activități extracurriculare și extrașcolare ,,Școala altfel”;

– Dezbaterea cererilor privind continuitatea cadrelor didactice suplinitoare

Director

Consilier educativ

Aprilie

2018

9. -Analiza activităţii comisiilor metodice;

-Propuneri pentru constituirea comisiei de admitere în învăţământul liceal

-Dezbaterea raportului Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe să fii mai bun!”.

Director

Şefii comisiilor metodice

Consilierul educativ

Mai

2018

10. Validarea raportului privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare învătător/diriginte;

Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum şi calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;

-Validarea rapoartelor personalului didactic şi didactic auxiliar asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2017-2018.

Director

Diriginţii şi învăţătorii

Cadrele didactice

Iunie

2018

 

DIRECTOR,

PROF. PECHIANU FLORIN